โครงการหลวง ปีที่41

โครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ดังมีพระราชกระแสเกี่ยวกับ
โครงการหลวงในครั้งกระนั้นไว้ว่า

“เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น
สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเองจุดประสงค์อย่างหนึ่งคือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
สามารถมีความรู้พยุงตัวให้มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่า ควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่คือปัญหา
เรื่องยาเสพติด ถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปราม
การสูบฝิ่นและค้าฝิ่นได้ผลดี อันเป็นผลอย่างหนึ่ง อีกอย่างคือชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ทำการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองของ
เราสู่หายนะได้ ที่ถางป่าและปลูกโดยวิธีไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี อยู่ดีกินดีและ
ปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ ถ้าสามารถทำโครงการนี้สำเร็จให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง และสนับสนุนนโยบายจะรักษาป่า รักษาป่า
ให้เป็นประโยชน์ต่อไปและยั่งยืนมาก”

ตื่นมาดูเรื่องเล่าเช้านี้ หลับๆตื่นๆฟังได้ความว่าจัดที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว โทรไปบอกเพื่อนต๊อกเตรียมกล้องไปด้วยหลังเลิกงานไป
ถ่ายรูปกัน ดีใจมากพ่อเราเก่ง แม่เราก็เก่ง

68,477 views