Tagged: on-site-seo

9

OnSiteSEO

Tweetข้อห้ามและข้อควรระวังในการเขียน XHTML และ CSS มีโอกาสได้อ่านกฏเหล็กและมาตรฐานการ penalize (ลงโทษ) และ banned (ไม่เข้ามาเก็บเว็บเราเข้าในผล search เลย) ของ google หลายๆข้อ มันเป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้ และใช้กันบ่อยมาก เลยอยากจะเผยแพร่ต่อ ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการใช้ Header Element แล้วซ่อน text ไว้ เช่น <h1><span>header 1</span></h1> แล้วใน CSS ใช้ property display:none,...