Monthly Archive: February 2011

ปล่อย.. 0

ปล่อย..

Tweet “สิ่งใดก็ตามเมื่อก้าวมาถึงจุดที่สูงสุดแล้ว ย่อมต้องคืนกลับไปสู่ความเดิมแท้อันเป็นธรรมดาสามัญอีกครั้ง” การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการหยุดเอื้ออาทร แต่หมายถึงการที่ฉันไม่อาจทำอะไรให้ทุกคนได้ การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการแยกตัวออกจากสังคม แต่เป็นการตระหนักว่าฉันไม่ได้ควบคุมใครอื่น การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่มีความสามารถ แต่เป็นการปล่อยให้เรียนรู้เรื่องสำคัญๆได้เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ การปล่อยวางหมายถึงการยอมรับว่าตนไร้พลังอำนาจ ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงความพยายามที่จะไปเปลี่ยนหรือตำหนิผู้อื่น ด้วยฉันเปลี่ยนได้เฉพาะตัวฉันเท่านั้น การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการเฝ้ากังวล แต่เป็นการเอาใจใส่ การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการเข้าไปจัดการ แต่เข้าไปช่วยสนับสนุน การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไปตัดสินคนอื่นเขา แต่เป็นการปล่อยให้คนอื่นเป็นตัวของตัวเอง การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไปวุ่นวายอยู่ท่ามกลางการดำเนินการ โดยหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นการปล่อยให้คนอื่นได้ผจญกับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเขาเอง การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการปกป้อง แต่เป็นการยอมให้คนอื่นได้พบกับความจริง การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธ แต่เป็นการยอมรับ การปล่อยวางไม่ใช่การเยาะเย้ย ด่าว่า โต้เถียง แต่เป็นการแสวงความคิดสั้นของฉัน และแก้ไข การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการปรับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ฉันปรารถนา แต่เป็นการยอมรับกันแต่ละวันที่มาถึง และชื่นชมวันเวลานั้น...

เริ่มต้นด้วยข้างขวา 4

เริ่มต้นด้วยข้างขวา

Tweetเมื่อเริ่มต้นคิดอะไรสักงานหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องเป็นงาน IA ถ้าใครมาถามเราว่า ควรจะเริ่มต้นอย่างไร ตอนนี้เราสรุปว่า เราก็จะบอกอย่างนี้ ให้เริ่มที่ข้างขวา ข้างขวาในที่นี้คือ “สมองซีกขวา” ที่ๆซึ่งเป็นแหล่งก่อเกิดความคิดแบบสร้างสรรค์ มองภาพแบบองค์รวม ไร้แบบแผน ในขณะที่สมองซีก ซ้าย ใช้เพื่อการทบทวนพิจารณาใคร่ครวญทางตรรกะ รายละเอียด แพทเทิร์น กระบวนการการออกแบบ การคิดแก้อะไรบางอย่างโดย ทั่วไป จำเป็นต้องใช้สมองทั้งสองซีก ทำงานสลับและส่งเสริมซึ่งกันและกัน จะขาดซีกใดซีกหนึ่งไปไม่ได้ เพราะถ้าขาดซีกขวา งานที่ออก มาก็มีแนวโน้มจะน่าเบื่อ ไม่มีความแปลกใหม่ ถึงจะใช้งานได้ ฟังก์ชั่นครบถ้วนก็เถอะ แต่ถ้าไม่มีซีกซ้าย ก็จะไม่สามารถตบลงสู่ความเป็น จริง ข้อจำกัดต่างๆได้...